Donate
e.g: Grant
SEFER Programs

Internship for the University teachers of

Jewish and Israel Studies at the Department of Jewish studies of IAAS MSU.

 

The program is currently suspended.

List of nominees for internship.at the Department of Jewish Studies of IAAS MSU:

Year 2016 

Voschinchuk А. (Minsk)

Len Y. (Minsk)

Akav E. (Kharkov)

Year 2014/2015

Vavrenyuk I. (Brest)

Stetsuk V. (Kamenets Podolskiy)

Voronovich I. (Minsk)

Year 2013/2014

Norkina Е. (St.-Petersburg)

Bumbur Y. (Mariupol)

Malakhova Е. (Kyiv)

Levchenko V. (Odessa)

2012/2013 Academic year

1. S. Grigorishyn (Kiev)

1. G. Kondratjuk (Simferopol)

2. S. Pivovarchik (Grodno)

3. S. Koloda (Gorlivka)

2011/2012 Academic year 

1. A. Besar (Chernivtsi) 

2. A. Birger (Minsk) 

3. A. Blaschanitsa (Tyumen) 

4. V. Shaidurov (St. Petersburg) 

5. V. Romanov (Khabarovsk). 


September-December (Autumn Term),  2010


1. I. Asadulaev (Dushanbe)

2. V. Kashtanyuk (Birobidzhan)

3. E. Kim (Birobidzhan)

4. E.  Rosenblat (Brest).


2011/2012 Academic year

1. A. Besar (Chernivtsi)

2. A. Birger (Minsk)

3. A. Blaschanitsa (Tyumen)

4. V. Shaidurov (St. Petersburg)

5. V. Romanov (Khabarovsk).

2012/2013 Academic year

1. S. Grigorishyn (Kiev)

1. G. Kondratjuk (Simferopol)

2. S. Pivovarchik (Grodno)

3. S. Koloda (Gorlivka)

4. O. Chevela (Kazan)

5. M. Shapovalov (Omsk)

6. E. Norkina (St. Petersburg) (waiting list)

7. V. Levchenko (Odessa) (waiting list)